STRONA GŁÓWNA  |   LIGA I  |   LIGA II  |   OGŁOSZENIA  |   REGULAMIN  |   STATUT  |   KONTAKT  |  

 STATUT KLUBU SPORTOWEGO

"Amatorska Liga Siatkówki"
w Bielsku - Białej

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Amatorska Liga Siatkówki”, zwane dalej „Klubem”.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar województwa śląskiego, a siedzibą miasto Bielsko-Biała.

§ 3

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4

 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 8

 1. Celem Klubu jest rozwój oraz podnoszenie poziomu piłki siatkowej wśród społeczeństwa, organizacja masowych zawodów sportowych oraz czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym i podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.
 2. Klub realizuje swoje cele przez:
  1. współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia właściwych warunków organizacji imprez sportowych,
  2. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

§ 9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych – Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą swych przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach Klubu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1

§12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
  2. uczestniczyć w organizacji imprez sportowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
  3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
  4. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
  5. nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 13

Członkowie Klubu obowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu przestrzegania statutu,
 2. regulaminów i decyzji władz Klubu,
 3. pomocy w organizowanych przez Klub imprezach sportowych i rekreacyjnych,
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,
  2. rozwiązania się stowarzyszenia wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia statutu i uchwał.
 4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
 5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4
Władze Klubu.

§ 15

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

Kadencja Władz Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
  2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu,
  4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
  5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
  8. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Klubu,
 2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
  1. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
  2. wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 1 tydzień przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 21

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 22

Zarząd składa się z 4 – 6 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, realizowanie uchwał,
 2. wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 7. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
 8. przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

§ 24

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 25

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 26

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 28

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo koptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Rozdział 5 Majątek i fundusze Klubu.

§ 29

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Klubu składają się:
  1. składki roczne członków Klubu,
  2. wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
  3. darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Klubu.

§ 30

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu. Rozdział 6 Postanowienia końcowe

§ 31

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

§ 32

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Bielsko - Biała, 26.08.1999

Komitet założycielski:

 1. Ćwiertnia Tomasz ....................................
 2. Adamiecki Maciej ....................................
 3. Nowak Jacek ....................................
Wszelkie sprawy związane z interpretacją przepisów rozpatrują sędziowie, sprawy organizacyjne rozpatrują organizatorzy.

© 2006 Klub Sportowy ALS Bielsko-Biała. Wszytkie prawa zastrzeżone.